Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 23-4 og innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap.

VEFIK IKS gjennomfører eierskapskontroll i henhold til lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, herunder RSK 002 Standard for eierskapskontroll.