VEFIK IKS leverer revisjonstjenester til eierkommunene, tilhørende kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og kirkelige fellesråd.

VEFIK IKS utfører alt revisjonsarbeid i henhold til lover, forskrifter og godkjente revisjonsstandarder. Selskapet og selskapets revisorer er medlemmer av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), og det er etablert en ordning med forbundsbasert kvalitetskontroll. Som medlem av NKRF er den enkelte revisor forpliktet til å gjennomføre nødvendig etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder.

VEFIK IKS har utarbeidet og vedtatt egne etiske retningslinjer for å skape felles holdninger til hvordan selskapet skal drives, slik at eiere, ansatte, offentlige myndigheter, samarbeidspartnere og konkurrerende selskaper til enhver tid skal kunne ha tillit til selskapets integritet og profesjonalitet.

VEFIK IKS er organisert i to avdelinger, en for regnskapsrevisjon og en for forvaltningsrevisjon, som hver ledes av en fagansvarlig revisor.