Eiere

Selskapet eies av 11 kommuner. 

Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, som består av tre representanter fra henholdsvis Hammerfest og Alta kommune, to representanter fra Vadsø kommune og en representant fra hver av de øvrige eierkommunene. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Medlemmene velges for fire år. Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Styret
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som består av seks medlemmer valgt av representantskapet og ett medlem valgt av de ansatte i selskapet. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Funksjonstiden er to år, slik at halvparten av styremedlemmene og varamedlemmene er på valg hvert år.

Daglig leder
Revisjonssjefen administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.