Vår hovedoppgave er å bekrefte at kommuneregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi skal også påse at kommunen har etablert en god intern kontroll, og at denne virker som forutsatt. En nærmere beskrivelse av våre lovpålagte oppgaver finner du i en egen forskrift for revisjonen av 17. juni 2019.

Gjennom en god dialog og med tilgjengelighet ønsker vi å være en aktiv støttespiller for kommunene. Vi vil bidra til at kommunene gjennomfører sin regnskapsførsel på en så effektiv og god måte som mulig. Vi har som mål å bidra til at kommunene etablerer gode rutiner i sin økonomistyring.

Vår revisjon utføres i tråd med gjeldende lov, forskrifter og revisjonsstandarder. Lokalforvaltningens revisjonsordning er hjemlet i kommunelovens § 24-5.

Innenfor regnskapsrevisjon utfører VEFIK IKS også:

  • Revisjon av regnskap for kommunale foretak
  • Revisjon av regnskap for interkommunale selskap
  • Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd
  • Revisjon av stiftelser, legater og fond
  • Revisjon av overformynderi og hjelpevergeregnskap
  • Revisjon av beboer- og pasientregnskap
  • Revisjon av spillemiddelregnskap
  • Særattestasjoner og revisjonsuttalelser