Kommunens virksomhet skal i henhold til kommuneloven være gjenstand for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune som  skal påse at kommunens virksomhet jevnlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.

VEFIK IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i henhold til lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, herunder RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon .

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:

• økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse

• at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket

• å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets tilsyn med forvaltningen

VEFIK IKS tilstreber at det skal være åpenhet og god kommunikasjon mellom revisor, kommunens ledelse og de reviderte enhetene i kommunen under planlegging, gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjon.